PRO DALŠÍ INFORMACE, OHLEDNĚ NABÍDKY, ČI DOSTUPNOSTI VÍŘIVKY, VOLEJTE NA ČÍSLO +420 778 000 752

Podmínky ochrany osobních údajů

GDPR


Podmínky ochrany osobních údajů


Ochrana vašeho soukromí a vašich údajů je pro nás důležitým požadavkem, který neustále zohledňujeme v našich obchodních vztazích. V tomto souhrnu bychom vás chtěli informovat, které údaje shromažďujeme při návštěvě našich webových stránek a k jakému účelu je používáme:

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vířivky Praha s. r. o. IČ 09002006 se sídlem Mukařovská 1567/25, Strašnice – Praha 10 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou: adresa pro doručování: Mukařovská 1567/25, Strašnice – Praha 10, e-mail: info@virivkyplus.cz, telefon: +420 778 000 752
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.
II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webových stránek,
zajišťující marketingové služby. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.


VI. Vaše práva

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.
Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.
Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.
Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.
Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.
Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Soubory Cookies

Cookie je soubor, který obsahuje malé množství dat a který internetový prohlížeč ukládá do vašeho zařízení. Cookies zvyšují komfort návštěvníka internetových stránek, neboť pomáhají zapamatovat si navštívení a nastavení stránek a pomáhají nám zlepšovat webové stránky, aby byly uživatelsky přívětivější.
V rámci základního dělení se cookies rozlišují na dlouhodobé a krátkodobé. Krátkodobé (dočasné) zůstávají uloženy v daném zařízení pouze v rámci doby, po kterou si prohlížíte naši internetovou stránku. Dlouhodobé (trvalé) cookies mohou zůstat uloženy i po zavření prohlížeče – pokud naši internetovou stránku navštívíte opakovaně, mohou naše stránky k těmto souborům přistupovat. Dlouhodobé cookies používáme výhradně k identifikaci vašeho zařízení, žádným způsobem jejich prostřednictvím neidentifikujeme osobu uživatele.
Soubory cookies využíváme dle našich zásad používání cookies zejména k přizpůsobení a lepšímu zacílení našich reklam (tzv. marketingové cookies); analýze chování uživatele našich internetových stránek (tzv. analytické cookies); základní funkčnosti našich internetových stránek (tzv. nezbytné cookies).
Pokud nesouhlasíte s uložením cookies ve vašem počítači, deaktivujte používání cookies ve vašem prohlížeči nebo využijte anonymní režim.
IX. Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte využitím našich webových formulářů či odesláním objednávky v našem internetovém obchodě. Odesláním formuláře či objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, popř. Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Změny v podmínkách ochrany osobních údajů jsou platné od okamžiku, kdy jsou zveřejněny na našich webových stránkách.
Svá práva můžete kdykoli a bez jakýchkoli formalit uplatnit u správce osobních údajů dle čl. I.
Naposledy aktualizováno 01. 12. 2022

 

Zásady zpracování cookies

 

Zásady používání souborů cookies


Společnost Vířivky Praha s. r. o. se sídlem na adrese Mukařovská 1567/25, Strašnice – Praha 10, respektuje soukromí svých zákazníků a online návštěvníků. Tímto vás informujeme o následujícím.

Co jsou soubory cookies:

Soubory cookies jsou malé soubory, které se stahují do zařízení, když se uživatelé pohybují na webových stránkách. Často se používají k zajištění funkce webových stránek nebo ke zvýšení efektivity jejich fungování. Soubory cookies vznikají, když internetový prohlížeč uživatele načte konkrétní webovou stránku. Webová stránka pošle prohlížeči informace a ten poté vytvoří textový soubor. Pokaždé, když se uživatel na stejné webové stránky vrátí, prohlížeč tento soubor načte a pošle na server, kde jsou stránky umístěny. Soubory cookies mají několik různých funkcí. Například shromažďují a ukládají informace o preferencích uživatelů nebo o používání nákupních košíků a celkově usnadňují používání webových stránek.

My soubory cookies využíváme k vykonávání určitých funkcí, např.:

k usnadnění pohybu na našich webových stránkách a využití jejích jednotlivých funkcí tak, aby vaše návštěva vždy proběhla bezproblémově;
k vylepšení našich webových stránek;
k tomu, abychom vám prohlížení stránek přizpůsobili na míru;
k tomu, abychom vám mohli na míru přizpůsobit reklamu;
ke shromažďování informací o tom, jak naše webové stránky využíváte, abychom vám mohli zajistit lepší uživatelský zážitek. Proto měříme, které oblasti našich stránek vás zajímají nejvíc, nebo si vás zapamatujeme pro případ, že se na stránky budete chtít vrátit.
Seznam těchto souborů cookies je uveden níže:

Typ 1: Zcela nezbytné soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné k tomu, aby uživatelé mohli prohlížet naše webové stránky a využívat jejich funkce.

POZOR: Bez těchto souborů cookies nemůžeme zaručit ani dobrý výkon našich webových stránek, ani online zabezpečení vašich relací.

Typ 2: Analytické soubory cookies

Výkonové a analytické soubory cookies, primárně soubory cookies nástrojů Google Analytics Universal a Google Analytics 4, využíváme ke shromažďování informací o tom, jak uživatelé naše webové stránky využívají. Informace, jako např. na kterou část stránky uživatel klikl, počet navštívených stránek, trvání jednotlivých relací a případná ohlášená chybová hlášení, shromažďujeme za účelem vylepšování našich webových stránek a zlepšování služeb. Další informace o souborech cookies Google Analytics naleznete zde.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů služby Google Analytics naleznete zde.

Důležité upozornění: Služby Google Analytics jsou nakonfigurovány tak, aby nebylo možné vás identifikovat – IP adresy všech uživatelů využívajících náš web jsou anonymizovány.

Typ 3: Marketingové soubory cookies

Když si prohlížíte naše stránky, některé soubory cookies mohou být umístěny přímo do vašeho počítače. Takové soubory jsou potom využívány třetími stranami, které mají oprávnění využívat je k reklamním účelům. Dochází k tomu tehdy, když webové stránky, které navštívíte, zobrazují obsah z webového serveru třetí strany, nebo když kliknete na tlačítko „sdílet“ na našich stránkách a váš počítač tak od příslušné třetí strany soubory cookies obdrží.

Mezi tyto třetí strany patří např. poskytovatelé sociálních sítí, jako jsou Facebook, Instagram a YouTube, kteří poskytují služby našim uživatelům i nám samotným. Tyto soubory cookies umožňují třetím stranám shromažďovat a uchovávat informace, jako např. preference uživatelů a stránky jimi navštívené, ať už za účelem poskytování reklamy, nebo za účelem vylepšování služeb.

Upozorňujeme, že nad těmito soubory cookies třetích stran nemáme žádnou kontrolu, a proto v tomto ohledu neneseme žádnou odpovědnost. Na následujících webových stránkách třetích stran si můžete projít jejich zásady využívání souborů cookies:

Facebook

Instagram

Upozorňujeme, že pro účely remarketingu naše webové stránky využívají také službu Google Ads a Seznam Sklik, přičemž, jak bylo zmíněno výše, naše společnost nemá kontrolu nad těmito soubory cookies, a proto v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost. Pokud si přejete takovéto soubory cookies zakázat, kliknutím na následující odkaz přejdete na stránku, kde je budete moci vypnout: https://adssettings.google.com/authenticated

Informace o cookies Seznam.cz najdete zde.

Soubory cookies můžete zakázat také v nastavení svého internetového prohlížeče. Pokud s naším využíváním souborů cookies souhlasíte, ale později si přejete souhlas stáhnout, můžete stávající soubory cookies smazat a změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby následně takové soubory blokoval nebo můžete využívat přístup přes anonymní režim. Další informace o správě souborů cookies naleznete na následujících adresách:

www.allaboutcookies.org

support.microsoft.com

support.mozilla.org

support.google.com

support.apple.com

Na těchto odkazech naleznete informace o nastavení hlavních internetových prohlížečů. Vypnutí anonymních souborů cookies nástroje Google Analytics: Pokud si přejete zabránit webovým stránkám, aby posílaly informace o vaší návštěvě nástroji Google Analytics, můžete si nainstalovat doplněk prohlížeče Google Analytics. Další informace najdete zde:

tools.google.com/dlpage/gaoptout

POZOR: Vzhledem k tomu, že soubory cookies jsou určeny k umožnění nebo vylepšení funkčnosti našich webových stránek a souvisejících procesů, zablokování nebo vymazání souborů cookies může znemožnit uživatelům využívat funkce našich webových stránek nebo může způsobit, že se webové stránky ve vašem prohlížeči budou chovat jinak, než jak jsou naprogramovány.

Zásady používání; Změny zásad používání souborů cookies:

Tyto zásady používání souborů cookies budou platit pro používání souborů cookies a jakýchkoli jiných informací shromažďovaných v době platnosti těchto zásad, s výjimkou souborů cookies třetích stran. V rozsahu umožněném místními zákony si naše společnost vyhrazuje právo tyto zásady používání souborů cookies kdykoli změnit, a proto vám doporučujeme, abyste na našich webových stránkách občas zkontrolovali, zda není k dispozici aktualizovaná verze. Změny v zásadách používání souborů cookies jsou platné od okamžiku, kdy jsou zveřejněny na našich webových stránkách.

Vaše práva

Svá práva můžete kdykoli a bez jakýchkoli formalit uplatnit zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu: info@virivkyplus.cz.

Naposledy aktualizováno: 01. 12. 2022

Zpět do obchodu